2023

Kabuki Smasherin, textile on canvas, 100 x 90 cm